Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Biodiverzita jako hlavní pilíř pro udržitelnost krajiny

V ČR existuje několik různých způsobů adaptace na klimatickou změnu či zvýšení zádrže vody v krajině. Jeden z nich se uskutečňuje na Broumovsku a nese název Živá krajina.

Navrátit vodu do ploch v krajině tam, kde dříve bývala.

V jeho rámci již vznikly dvě studie proveditelnosti - Model Zdoňov a Model Křinice, každý na neobvykle velkém území o rozloze 20 km2. Projekt realizuje organizace: Živá voda. Ve zkratce se jedná o to navrátit vodu do ploch v krajině tam, kde dříve bývala. Tím se obnoví hydrologický režim krajiny, což by mohlo umožnit návrat malého oběhu vody, protože příliš závisíme na přísunu vláhy tzv. velkým vodním oběhem z Atlantiku, který nyní klimatická změna snižuje. Model Zdoňov i Křinice, jsou univerzálními pilotními projekty, jež které lze využít k adaptaci na klimatickou změnu nejen v ČR, ale i EU a v tomto smyslu jednáme jak na národní tak evropské úrovni. Realizaci dalších území podle modelu spolku Živá voda nazýváme replikací. Cílem je Krajinný plán ČR/EU.

Jako lokální koordinátor spolku Živá voda zastupuji spolek v Pardubickém kraji, kde bych rád tuto tématiku rád představil veřejnosti nejen pomocí přednášek a ukázek zmíněného know-how, ale i zhotovením studií na několika dalších územích v našem regionu. Rád bych dále inicioval vznik dalších skupin, které by se k nám přidaly, abychom obcím, městům, lesníkům a zemědělcům pomohli vytvořit návrh krajiny, která lépe obstojí i v budoucnosti v souvislosti se zhoršováním klimatických parametrů i v ČR. Ohledně nutnosti nápravy krajiny a její retenční schopnosti bez ohledu na klimatickou změnu je smutnou skutečností, že jsme se v řadě případů připravili o dostatek vláhy a pitné vody my sami. Prakticky již od 18. století vysušujeme krajinu nejen příliš intenzivním způsobem obhospodařování půdy, ale zejména jejím odvodněním trubními podzemními systémy a melioračními příkopy na povrchu a to nejen na zemědělské, ale i lesní půdě, kde se používalo povrchové drenáže pomocí příkopů.

V celé ČR je takto odvodněna neuvěřitelná rozloha - 1 milion ha na polích a loukách. Namísto původních potoků a řek, které se esovitě vlnily (meandry) a měly nivy (zaplavované louky) bohaté na vodu, kdy se voda mohla snadněji dostávat i do podzemních zásob, narovnáním, zahloubením a někdy i opevněním ve dně jsme toky zásadně poškodili dokonce cca na dvou třetinách toků v ČR. Tak se dramaticky urychlil odtok vody a vysychání krajiny na straně jedné, na straně druhé jsme tak přispěli k urychlení a mohutnosti povodní. Navíc krajina scelením lánů, tj. ničením mezí, přišla o množství zeleně, které dříve pomáhalo daleko více chladit krajinu. To pochopitelně vedlo i ke snížení druhové rozmanitosti, kdy například úbytek dravců myšovitých jednou z příčin přemnožení hlodavců. Atd. Hlavní příčinou vysušování krajiny jsou narovnané toky, ale také meliorační trouby, absence zeleně a scelené lány:

Takto se dříve pokládali do úrodných polí trubky, které sváděly vody do narovnaných toků.

 

Dřívější podoba řek

Problémem je, že toto odvodňování způsobuje vysušování půdy. Vysušení půdy umocňuje málo organické hmoty v půdě a tím se snižuje schopnost půdy vsakovat vodu a tím se dále vysušuje. To vede k silné erozi půdy. Dříve kyprá půda, jež přinášela velké množství úrody, se nyní mění příliš intenzivním zemědělstvím polopoušť.

Jelikož se osud naší krajiny týká každého z nás, dovoluji si vás tímto pozvat na příští besedy k naznačenému tématu. Dovolte mi zároveň poděkovat redaktorům za zveřejnění mého příspěvku.

Děkuji

Bc. Jan König


Jak jsem zmínil, jednáme se všemi možnými orgány, kde jsou vzácné vyjímky příznivců systémového řešení, jako např.: Stálá senátní komise voda sucho (ctění senátoři: Burian, Orel, Seitlová), Ministerstvo místního rozvoje, odbor Odbor regionální politiky, oddělení rozvoje venkova a pražské zastoupení OSN v ČR. Příkladnou podporu máme zatím u centrální MAS ČR, která slíbila pomoc při grantování realizace projektů. Dále náš těší podpora a výborná spolupráce s Asociací soukromého zemědělství a některými jednotlivými politiky: Radek Holomíček z Pirátů, europoslanec KDU Tomáš Zdechovský, který se pokouší propsat naše know-how v EU. Problém se začíná dále zabývat i Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu při MŽP ČR. Všem zmíněným i dalším, kteří nás podporují, moc děkujeme.1

1. MALÍK, Jiří: Návrat vody – Nedej se, ČT 2: Živá krajina modelů Zdoňov a Křinice Dostupné z: http://zivavoda.biz/navrat-vody-nedej-se-ct-2-ziva-krajina-modelu-zdonov-a-krinice/