Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Stará radnice

Reprezentativní dům čp. 1/I, na Resslově náměstí, objekt původní radnice, kulturní památka. Mezi lety 1363-1395 přešla správa z rukou rychtáře do rukou obce a tehdy také byla v Chrudimi zřízena městská radnice. Pro potřeby města začala pravděpodobně již od dob husitských sloužit budova stojící na místě budovy čp. I, tzv. staré radnice. V polovině 16. století již budova radnice pro vzrůstající potřeby města nepostačovala. Proto byla kolem roku 1560 zcela přestavěna v soudobém renesančním slohu. Budova byla v roce 1563 rozšířena zaklenutím Fortenské ulice vedoucí k Pardubické fortně. Z doby renesanční přestavby pochází i latinský nápis dochovaný nad okny přízemí v průčelí do náměstí: HAEC DOMVS / ODIT NEQVITIAM, / AMAT PACEM, / PVNIT CRIMINA, / CONSERVANT IVRA, / HONORAT PROBOS. (Tento dům nenávidí nespravedlnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí počestné.) Před rokem 1590 byla přestavěna zadní část radnice s arkádou do dvorní části. Z období gotiky se do současnosti dochovaly klenuté sklepy, kde se vykonávalo útrpné právo a ukládala privilegia města. V bouřlivých dobách se zde přechovávaly cenné předměty, v období třicetileté války bohoslužebné předměty. Také se zde ukládal majetek sirotků. V roce 1641 město zachvátil a zničil velký požár a nebyla ušetřena ani radnice. Současnou vnější barokní scénu získala budova staré radnice v roce 1720. V roce 1737 si chtěl Josef Konrád v radnici zřídit  a otevřít pivní a vinný výčep. I když město potřebovalo peníze, šenk zde nakonec povolen nebyl. V šedesátých letech 18. století bylo radniční sklepení využíváno pro uložení střelného prachu pro posádku (prach byl roku 168 přemístěn do prostřední části Dolní brány města). V roce 1763 byla opravena radniční věž se zvonem ohlašujícím královské patenty. V roce 1806 radnice při velkém požáru okolních domů vyhořela. Její oprava byla provedena v roce 1807 podle plánů chrudimského stavitele Jindřicha Hausknechta. V roce 1808 byly na barokní štít do náměstí vedle věže osazeny sochy Spravedlnosti a Láska od hrochovotýneckého sochaře Karla Devotyho. V roce 1836 byly instalovány hodiny od chrudimského hodináře Prokopa Kozlanského. V roce 1895 byla budova upravena. Stavitel Emanuel Jeřábek zde zřídil nové trojramenné schodiště s odpočívadly, dvorní pavlač byla zasklena. Dnešní radnice je jednoposchoďová se symetrickým průčelím do náměstí. Hlavní vstup do budovy je lemován barokním portálem se stlačeným segmentovým obloukem a bohatě profilovou římsou s dvojicí volut. Vedle dveří je zazděna délková míra-chrudimský loket. Ve středu portálu je umístěna kartuš s městským znakem. Nad korunní římsou objektu je dynamicky zvlněná mohutná atika se štíty. Po straně jsou menší štíty s kamennými vázami, nad středním mohutnějším štítem jsou osazeny sochy, uprostřed věžička s hodinami. Ve štítu se nachází mohutný kamenný zlacený reliéf dvouhlavého orla s korunou-znak Svaté říše římské, který nese na prsou znak království Českého. Vletech 1854-1927 v budově radnice sídlil okresní soud. Poté budova sloužila různým účelům. Své sídlo zde nalezl policejní úřad a obecní věznice, místnost pro přechodné ubytování osob bez přístřeší, byt obecního zřízence. Jistý čas zde sídlila i státní vyšívačská škola. Po roce 1989 sem bylo umístěno mj. informační centrum a městská polici.